Przyroda

Flora w Słowińskim Parku 

Flora w Słowińskim Parku aktualnie obejmuje: 911 gatunków roślin naczyniowych oraz 165 gatunków mszaków. Odnaleziono w nim również ok. 300 gatunków glonów, 424 gatunki grzybów, a także 225 gatunków porostów.
Sprzyjający morski klimat tej części Polski, ze stosunkowo chłodnym latem i łagodną zimą, stwarza dobre warunki do życia roślinom o zachodnim (atlantyckicm) typie zasięgu.
Należą do nich m.in.: rośliny wodne, rośliny torfowiskowe,  rośliny wydmowe oraz rośliny zaroślowe i leśne. 
Wyróżniającą się grupę stanowią również gatunki o północno-wschodnim (borealnym) typie zasięgu.
Rośliny te przybyły na Pomorze pod koniec ostatniego zlodowacenia i stanowiły składnik tundry, dlatego dziś uważane są za relikty glacjalne. Nielicznie natomiast reprezentowane są gatunki ciepłolubne, o południowym typie zasięgu.

Świat zwierząt w Słowińskim Parku

Najliczniejszą grupą zwierząt Parku są owady; przybliżona suma znanych gatunków wynosi 490. Wśród nich wykazano obecność 30 gatunków znajdujących się pod ochroną ścisłą oraz 4 gatunki chronione częściowo. Najwięcej chronionych należy do chrząszczy; poza 15 gatunkami biegaczy, pływak lapoński, kozioróg bukowiec, tęcznik mniejszy i pachnica dębowa. 

Ochronie ścisłej podlega także 5 gatunków ważek, 3 gatunki trzmieli i 3 gatunki motyli. Ochroną częściową są objęte 2 gatunki trzmieli oraz 2 gatunki mrówek.Grupa mięczaków (malakofauna) reprezentowana jest przez 70 gatunków należących do dwóch gromad: ślimaków Gastropoda i małży Bivalvia. Najliczniejszym mięczakiem Parku jest omułek jadalny Mytilus edulis, który tworzy liczne podwodne skupiska na dnie Bałtyku.

Spośród 450 gatunków ptaków zaobserwowanych w Polsce, na obszarze Parku od początku XX wieku stwierdzono łącznie 270gatunków, a wśród nich odnotowano 181 gatunki, które przystępowały, bądź przez cały czas przystępują, do lęgów. Pozostałe 89 gatunków pojawia się w trakcie wędrówek, spędza tu zimę lub nieregularnie zalatuje.

Tliseriofauna Słowińskiego Parku Narodowego jest bogata - występuje tu około 60% spośród stwierdzonych w Polsce gatunków ssaków. Wśród najbardziej cennych gatunków wymienić można: rzęsorka mniejszego, mroczka posrebrzanego, morświna, fokę szarą. WParku znajdują także liczne populacje następujących zwierząt - cennych na skalę europejską: bobra, wydry, 10 gatunków nietoperzy, z których trzy - mopek, borowiec wielki  i wymieniony już wyżej, mroczek posrebrzany. Występuja także lisy, borsuki i zająca szaraka.

Do fauny drapieżnej należy zaliczyć także jenota i norkę amerykańską. Stwierdzono także tropy rysia i zaobserwowano wilka.